Rapporter

- Jonsson, P., 2019b. Metaller och organiska miljöföroreningar i Årstaviken 2018 (Manuskript).
JP Sedimentkonsult Rapport 2019:2, 40 sidor plus bilagor.
Rapport kommer

- Jonsson, P., 2019a. Metaller och organiska miljöföroreningar i Riddarfjärden 2018 (Manuskript).
JP Sedimentkonsult Rapport 2019:1, 40 sidor plus bilagor.
Rapport kommer

- Karlsson, M., Jonsson, P., 2018. Föroreningssituationen i sediment från östra Mälaren söder om Nockebybron.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:2, 29 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018f. Metaller och organiska miljöföroreningar i Ulvsundasjön, Karlbergskanalen och Bällstaviken 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:7, 56 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018e. Metaller och organiska miljöföroreningar i Drevviken 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:6, 37 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018d. Regionala bakgrundshalter av metaller, PAH-er och dioxiner/furaner i Stockholmsområdet.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:5, 26 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018c. Bottenförhållanden utanför nya kajen vid Beckholmen.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:4, 15 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018b. Metaller och organiska miljöföroreningar i Magelungen 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:3, 41 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018a. Metaller och organiska miljöföroreningar i Judarn, Kyrksjön, Långsjön och Trekanten 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:1, 76 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017f. Kartering och verifierande sedimentprovtagning i Årstaviken.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:6, 21 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017e. Sedimentförhållanden och föroreningar utanför Johannisberg – Lövudden.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:5, 28 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017d. Kartering och verifierande sedimentprovtagning i Norrviken inom LIFE IP Rich Waters (LIFE IPE SE 015 Rich Waters).
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:4, 36 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017c. Björnöfjärdens syrgashistorik.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:3, 25 sidor och bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017b. Sedimentprovtagning och historikbedömning i Oxundasjön.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:2, 15 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017a. Kompletterande sedimentprovtagning i Djuphamnen i Västerås.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:1, 9 sidor plus analysbilaga. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2016. Metaller och organiska miljöföroreningar i sediment i Råcksta Träsk.
JP Sedimentkonsult Rapport 2016:1, 38 sid plus bilagor. Läs rapporten här

- Rydin, E., Jonsson, P., Karlsson, M. & Gustafsson, A., 2016.
Läckagebenägen fosfor i Brunnsvikens sediment 2016 - Underlag för lokalt åtgärdsprogram.
Naturvatten AB Rapport 2016:34, 45 sidor samt bilagor. Läs rapporten här

- Anonymous, 2015. Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård och östra Mälaren 2013.
Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2015:3. ISBN 978-91-7281-626-8. 113 sidor och bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2015. Kompletterande sedimentprovtagning i Västerås hamn.
JP Sedimentkonsult Rapport 2014:5, 99 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2014. Sonarkartering av objekt på_Oxundasjöns_botten.
JP Sedimentkonsult Rapport 2014:4, 43 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2014. Kompletterande sedimentprovtagning i Köpings hamnomrade
JP Sedimentkonsult Rapport 2014:3, 31 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2014. Regionala bakgrundshalter av metaller i Västeråsfjärden.
JP Sedimentkonsult Rapport 2014:2, 27 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2013. Sonarkartering och sedimentprovtagning i Köpings hamn och på fjärden Galten.
JP Sedimentkonsult Rapport 2013:3, 48 sid. Läs rapporten här Läs bilaga 1 här

- Jonsson, P., 2013. Sedimentbundna föroreningar från Västerås - Bottenundersökning i Västeråsfjärden.
JP Sedimentkonsult Rapport 2013:2, 43 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2013. Sonarkartering och sedimentprovtagning i planerat muddringsområde vid Djuphamnen i Västerås.
JP Sedimentkonsult Rapport 2013:1, 39 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P. och Karlsson, M. O., 2012. Björnöfjärdens historiska utveckling.
JP Rapport 2012:02, 45 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2012. Bottenkartering av Västeråsfjärden.
Rapport JP Sedimentkonsult 2012:01, 39 sid.

- Jonsson, P., 2011. Sedimentprovtagning längs Upplandskusten.
Rapport JP Sedimentkonsult, 9 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2011. Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten.
Rapport JP Sedimentkonsult, 9 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2011. Bottenkartering av sex fjärdar längs Gävleborgskusten.
Rapport JP Sedimentkonsult, 16 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2011. Bottenundersökningar i Laxsjön.
Rapport JP Sedimentkonsult, 16 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2010. Spridning av föroreningar från Beckholmen - Sediment-undersökning i Stockholms hamn.
Rapport JP Sedimentkonsult, 82 sid. Läs rapporten här

- Karlsson, M., Malmaeus, M., Elving, H., Rydin, E. och Jonsson, P., 2010. Bottenundersökningar i Upplands, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar 2008-¬2009. Återbesök i 1990¬talets studieområden.
IVL Report B1928, 99 p. IVL, Stockholm, Sweden. Läs rapporten här

- Karlsson, M., Malmaeus, M., Jonsson, P. and Rydin, E., 2009. Sediment studies in the Stockholm archipelago 2008.
IVL report U2519, 73 p. IVL, Stockholm, Sweden.

- Höglund, L O., Jonsson, K., Jonsson, P., Persson, J., 2008. Utredning rörande kvicksilvertunnor i Sundsvallsbukten. Sedimentundersökningar och riskklassning enligt MIFO fas 2. Kemakta Konsult AB. Kemakta AR 2008-01.

- Jonsson, P., 2008. Sedimentationsförändringar i Ådfjärden, Mälbyfjärden och syd Skramsösund.
JP Sedimentkonsult juli 2008. 17 sid.

- Jonsson, P., 2008. Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden. Utredning av tippplatser för muddermassor i öppet hav utanför Nynäshamn.
Rapport JP Sedimentkonsult, 43 sid.

- Evenhamre, P. och Jonsson, P., 2007. Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden. Utredning av tippningsplatser för muddermassor på norra Mysingen.
Rapport SWECO VIAK. XX sid.

- Jonsson, K., Höglund, L. O. och Jonsson, P., 2007. Översiktliga undersökningar/utredningar av sediment i Lövstabukten.
Rapport Kemakta AR 2007-04. 113 sid. Läs rapporten här

- Jonsson, K., Höglund, L O., Jonsson, P., 2007. PM: Kompletterande undersökningar av sediment i Eggegrund. Kemakta Konsult AB. Kemakta AR 2007-27.

- Jonsson, P., 2006. Vattenutbyte och syreförhållanden i Vämlingen, Värmdö kommun.
Rapport till intresseföreningen Oscarskanalens Vänner. 11 sid.

- Feldtmann, M. och Jonsson, P., 2006. Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden. Utredning av tippningsplatser för muddermassor.
Rapport SWECO VIAK. XX sid. Läs rapporten här

- Jonsson, P. & Karlsson, M.O., 2005.Sedimenttillväxt på ammunitionsdump-ningsplatser i Mälaren – datering genom varvräkning och 137Cs-aktivitet.
Rapport för Försvarsmakten, HKV GRO. 29 sid. Läs rapporten här

- Karlsson, M. & Jonsson, P., 2004. Förekomsten av metaller och cyanid i Galtens bottensediment,
Rapport för Bodycote Ytbehandling AB, Kungsör. 30 sid.

- Jonsson, P. & Karlsson, M.O., 2004. Bottenkartering av ammunitionsdumpningsplatser i Vänern, Vättern och Bråviken, september 2003.
Rapport för Försvarsmakten, HKV GRO. 39 sid.

- Jonsson, P. (Red.), Persson, J. och Holmberg, P., 2003. Skärgårdens bottnar.
Naturvårdsverket Rapport 5212, Stockholm, ISBN 91-620-5212-8, ISSN 0282-7298, 112 sid. English summary. Läs rapporten här

- Karlsson, M. och Jonsson, P., 2003. Bottenundersökning av ammunitions-dumpningsplatser i Bottniska viken 2002.
Rapport för Försvarsmakten, HKV GRO. 39 sid.

- Jonsson, P., 2002. Bottenundersökningar i Gårdsfjärden 2002. JP Sedimentkonsult Rapport.
Stencil 12 sid. Läs rapporten här

- Cato, I. Gönczi, M., Jonsson, P., Persson, J. och Sandkvist, Å., 2002. Sedimentundersökningar i Muskö- och Horsfjärdenområdet.
SGU-rapport 2002:16.

- Karlsson, M. O. och Jonsson, P, 2001. Bottenundersökning av ammunitionsdumpningsplatserna Möja Söderfjärd och Trälhavet 2001. Inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet.
Stencil 11 sid.

- Persson, J., Jonsson, P., Agås, P. och Sorelius, A., 1999. Laminerade bottnar i Ångermanfjorden – en effekt av organisk belastning.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Publ. 1999:3, 95 sid.

- Jonsson, P. och Persson, J., 1996. Bottenförhållanden som eutrofieringsindikator i S:t Anna skärgård.
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Rapport 1996:8, (Stencil), 63 sid.

Övriga rapporter och vetenskapliga publikationer
Se Per Jonssons CV