Projekt

Sedan 1995 har JP Sedimentkonsult genomfört konsultuppdrag åt olika myndigheter, länsstyrelser och kommuner, Försvarsmakten, SGU, miljökonsultföretag och andra organisationer.

Provtagning av sediment för miljögiftsanalys (2016-2017)
JP Sedimentkonsult har sedan 2016-11-01 ett ramavtal med Stockholms stad, gällande provtagning av sediment för miljögiftsanalys.
Undersökningarna genomförs med syftet att undersöka sjöarnas och fjärdarnas kemiska status inom ramen för EU:s vattendirektiv.
Avtalet omfattar under 2017 sonarkartering, djuplodning och provtagning av såväl ytsediment för spridning av föroreningar i rummet, som sedimentkärnor för beskrivning av föroreningshistoriken i 8 sjöar och fjärdområden inom Stockholms kommun.
Fältundersökningarna är avslutade och rapportering skall ske senast december 2017.

Sedimentförhållanden och föroreningar utanför Johannisberg – Lövudden (2017)
På uppdrag av WSP Sverige AB, Västerås, har en undersökning genomförts av en planerad småbåtshamn i nordvästra Västeråsfjärden. Studien har omfattat bottenkartering med side scan sonar, djupmätning och sedimentprovtagning. Sedimentföroreningen har utvärderats utifrån analyser av metaller och organiska miljögifter.
Slutrapport lämnades i september 2017.

Kartering och verifierande sedimentprovtagning i Norrviken (2017) På uppdrag av Sollentuna och Vallentuna kommuner genomfördes inom projektet LIFE IP Rich Waters i maj 2017 kartering med side scan sonar, djupekolod och sedimentprovtagning för att beskriva bottendynamiken i sjön.
Slutrapport presenterades i oktober 2017.

PCB-halter i Oxundasjöns sediment (2017)
På uppdrag av Väsby kommun genomfördes i mars 2017 en förnyad sedimentprovtagning på tre stationer i Oxundasjön i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet för att beskriva den historiska utvecklingen av metaller och PCB i Oxundasjöns extremt PCB-förorenade sediment.
Slutrapport presenterades våren 2017.

Björnöfjärdens syrgashistorik (2016-2017)
I juni 2012 genomfördes en utökad sedimentprovtagning i den från havet avsnörda fjärden Björnöfjärden på uppdrag av BalticSea2020. Syftet var att så långt möjligt beskriva den historiska syrgasutvecklingen i fjärden.
Slutrapporten presenterades i mars 2017.

Kompletterande sedimentprovtagning i Djuphamnen i Västerås (2016-2017)
Djupgränsen mellan förorenade och rena massor fastställdes i det planerade muddringsområdet vid djuphamnen i Västerås hamn till mellan 20 och 80 cm.
Studien rapporterades i januari 2017.

Metaller och organiska miljöföroreningar i sediment i Råcksta Träsk (2016)
På uppdrag av Stockholms stad genomförde JP Sedimentkonsult i augusti 2016 en undersökning av Råcksta Träsks bottendynamik och föroreningssituation. Undersökningen genomfördes med syftet att undersöka sjöns kemiska status inom ramen för EU:s vattendirektiv.
Rapporten publicerades i december 2016.

Läckagebenägen fosfor i Brunnsvikens sediment 2016 (2016)
Stockholm Stad har beslutat om en handlingsplan för framtagande av lokala åtgärdsprogram med målsättningen att bibehålla/uppnå beslutade miljökvalitetsnormer avseende god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och kustområden. Denna utredning utgör del i underlag för beslut om lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. Utredningen utfördes av Naturvatten AB i samarbete med JP Sedimentkonsult HB och Karlssons Ekosystemtjänster (KEAB) med Stockholm Stad som beställare.
Rapporten presenterades i oktober 2016.

Kartering och sedimentprovtagning i Riddarfjärden utanför Långholmen (2015)
Syftet med den föreslagna undersökningen är att initialt närmare kartlägga sedimenten utanför Långholmen med avseende på bottendynamiska förhållanden. Utifrån det bottendynamiska underlaget har sedimentprover insamlats från 23 stationer runt Långholmen och i Riddarfjärden för kartläggning av föroreningssituationen i området främst vad gäller koppar.
Rapporten presenterades i november 2015.

Kartering och sedimentprovtagning i Riddarfjärden utanför Långholmen (2015)
Syftet med den föreslagna undersökningen är att initialt närmare kartlägga sedimenten utanför Långholmen med avseende på bottendynamiska förhållanden. Utifrån det bottendynamiska underlaget har sedimentprover insamlats från 23 stationer runt Långholmen och i Riddarfjärden för kartläggning av föroreningssituationen i området främst vad gäller koppar.
Rapporten presenteras i november 2015.

Utredning av Beckholmens påverkan på vattenmiljön (2014-2015).
Projektet syftar till att undersöka hur stor påverkan de mycket förorenade sedimenten runt och utanför Beckholmen har på den akvatiska miljön. Utförd sanering av Beckholmen 2011-2012 utfördes enbart ovanför vattenytan. De mycket starkt förenade sedimenten runt Beckholmen ligger därmed alltjämt kvar, och kan läcka miljögifter upp i vattenmiljön. Utifrån studier med bottenvideokamera, turbiditetsmätningar, sedimentfällor och retrospektiva sedimentkärnor skall de förorenade sedimentens påverkan på den kemiska statusen undersökas.
Rapporten, som även utvärderar fartygstrafikens resuspension av sedimenten vid Beckholmen, presenteras i november 2015.

Sonarkartering av objekt på Oxundasjöns botten (2014).
I juni 2014 genomfördes en kartering av Oxundasjöns botten med hjälp av side scan sonar. Syftet var att lokalisera eventuella främmande objekt på bottnen som skulle kunna vara källa till de mycket höga PCB-halterna i sjöns sediment.
Ca 300 främmande objekt lokaliserades och slutrapporten presenterades i september 2014.

Kompletterande sedimentprovtagning i Köpings hamnområde (2012-2014).
Under 2012-2013 genomfördes en undersökning av planerat muddringsområde i Köpings hamnområde med side scan sonar. Sedimentprovtagning har genomförts på ett trettiotal stationer inom undersökningsområdet. Syftet med studien var att ta fram underlag för MKB av muddring av Köpings hamn och fördjupningen av Mälarfarleden in till Köping.
Projektet slutrapporterades i mars 2014.

Regionala bakgrundshalter av metaller i Västeråsfjärden (2014).
I februari 2014 genomfördes en provtagning från is av långa sedimentkärnor med rysskannborr på 5 stationer i Västeråsfjärden. Syftet var att undersöka den regionala bakgrundshalten av metaller i fjärden.
Projektet slutrapporterades under mars 2014.

Miljöövervakning av sediment i Stockholms skärgård och östra Mälaren (2013-2015).
I september 2013 genomfördes en regional provtagning av 34 stationer inom ramen för den regionala miljöövervakningen Stockholms skärgård och östra Mälaren. Syftet var att utröna eventuella förändringar med tiden, dels utifrån återbesök av tidigare besökta provtagningsstationer, dels utifrån retrospektiva studier av långa sedimentkärnor.
Projektet slutrapporterades i januari 2015.

Sonarkartering och sedimentprovtagning i Grycken.
I oktober 2012 genomfördes kartering med side scan sonar av sjön Grycken vid Grycksbo utanför Falun. Sjön har en lång föroreningshistoria och studien syftade till att klarlägga mäktigheten av recenta sediment i och att utröna föroreningssituationen i ytsediment och beskriva den historiska föroreningsutvecklingen i sjön. Slutrapporten presenterades i maj 2013.

Sonarkartering och sedimentprovtagning i planerat muddringsområde vid Djuphamnen i Västerås.
Inför fördjupningen av Djuphamnen i Västerås genomfördes i oktober 2012 på uppdrag av Västerås stad en undersökning riktad mot föroreningssituationen i Djuphamnen. Underlaget är tänkt att användas som underlag inför kommande MKB rörande fördjupning av hamnen. Slutrapport redovisades i februari 2013.

Sedimentbundna föroreningar från Västerås - Bottenundersökning i Västeråsfjärden.
I maj 2012 genomfördes på uppdrag av Västerås Stad en omfattande sedimentprovtagning i Västeråsfjärden på ett 50-tal stationer. Den geografiska utbredningen av föroreningar redovisades och retrospektiva studier av sedimentkärnor genomfördes på 3 sedimentkärnor. Syftet var att erhålla ett gott basunderlag inför kommande muddringsingrepp i Västerås hamn i samband med fördjupning och breddning av Mälarleden. Rapporten presenterades i februari 2013.

Björnöfjärdens historiska utveckling.
I juni 2012 genomfördes en sonarkartering och sedimentprovtagning i den från havet avsnörda fjärden Björnöfjärden på uppdrag av BalticSea2020. Syftet var att dokumentera bottensituationen och beskriva den historiska utvecklingen i fjärden inför en restaurering av fosforsituationen i fjärden. Slutrapporten presenterades i oktober 2012.

Kartering och sedimentprovtagning i Köpings hamn och Galten.
I oktober 2012 genomfördes en undersökning av Köpings hamn och den norra delen av fjärden Galten med side scan sonar. Sedimentprovtagning genomfördes på ett femtontal stationer inne i hamnen och på Galten. Syftet med undersökningen är att ta fram ett underlag för MKB av muddring av Köpings hamn och fördjupningen av farleden till Köping. Projektet slutrapporterades under april 2013.

Kartering och sedimentprovtagning i anslutning till Djuphamnen, Västerås
I oktober 2012 genomfördes en undersökning av planerat muddringsområde i Västerås hamn med side scan sonar. Sedimentprovtagning har genomförts på ett tiotal stationer inom muddringsområdet. Syftet med undersökningen är att ta fram underlag för MKB av muddring av Västerås hamn och fördjupningen av Mälarfarleden in till Västerås. Projektet slutrapporteras under januari 2013.

Undersökning av dioxin- och kvicksilverföroreningen av sjön Grycken
I slutet av september 2012 genomförs en undersökning av sedimentförhållandena i sjön Grycken. Efter en inledande djup- och sonarkartering av sjön skall ett Syftet är att utifrån ett tiotal sedimentkärnor dels spegla den rumsliga föroreningsspridningen i Grycken, dels fastställa föroreningshistoriken.

Björnöfjärdens historik speglad av sedimenten
JP genomförde i maj 2012 en sonarkartering och sedimentundersökning på uppdrag av Baltic 2020. Syftet var att utifrån noggrannt studium av 16 sedimentkärnor spegla historiken rörande syreförhållandena i fjärden. Projektet slutrapporterades i december 2012.

Västeråsfjärdens föroreningssituation speglad av sedimenten
Efter de inledande bottendynamiska undersökningarna provtogs i juni 2012 ett 50-tal stationer för att visa den rumsliga utbredningen av föroreningsssituationen i Västeråsfjärden och angränsande fjärdområden. Samtidigt. Togs tre representativa sedimentkärnor för noggrann dokumentation av föroreningssituationen i fjärden. Undersökningen skall avrapporteras under januari 2013.

Sedimentkartering av Västeråsfjärden (2011-2012)
JP genomförde under hösten 2011 för Västerås stad räkning kartering med side scan sonar och provtagning av sediment i Västeråsfjärden. Fyra sedimentkärnor har daterats med 137Cs. JP har sammanställt en bottendynamisk karta för fjärden och gjort beräkningar på sedimenttillväxten i olika delar av fjärden som underlag för en föroreningsstudie av sedimenten som skall genomföras i maj 2012. Det inledande karteringsprojektet slutrapporterades i mars 2012.

Sedimentundersökningar i Gävleborgs län (2011)
JP genomförde under hösten 2011 för länsstyrelsens i Gävleborgs län räkning kartering med side scan sonar, provtagning av ackumulationssediment samt vattenprovtagning i 6 fjärdar längs Gävleborgskusten från Gävle till Hudiksvall. JP har sammanställt bottendynamiska kartor för de undersökta fjärdarna och utifrån dessa har sedimentprover tagits. Sediment- och vattenproverna skall analyseras med avseende på prioriterade ämnen inom EU:s Vattendirektiv. Resultaten skall ligga som grund för statusklassning av fjärdområdena. Projektet slutrapporterades i november 2011.

Sedimentundersökningar i Uppsala län (2011)
JP genomförde under hösten 2011 för länsstyrelsens i Uppsala räkning provtagning av ackumulationssediment i 8 fjärdar i Uppsala län. Sedimenten skall analyseras med avseende på prioriterade ämnen inom EU:s Vattendirektiv. Resultaten skall ligga som grund för statusklassning av fjärdområdena. Projektet slutrapporterades i november 2011.

Bottenundersökningar i Laxsjön (2011)
JP genomförde under juni 2011 för länsstyrelsens i Västra Götalands län räkning kartering med side scan sonar och provtagning av ackumulationssediment i Laxsjön i Dalsland. Undersökningen genomförs som underlag för ett pilotprojekt vid länsstyrelserna som syftar till att ta fram lämplig undersökningsmetodik för att undersöka sediment som underlag för statusklassificering av vattenförekomster inom ramen för EU:s vattendirektiv.

Sonarkartering av dumpade arsenikbetongblock i Bottenviken ost om Rönnskärsverken (2010-2011)
JP Sedimentkonsult HB har för Boliden AB:s räkning genomfört en översiktlig sonarkartering av bottnarna i anslutning till den angivna dumpningsplatsen på drygt 100 meters djup i Bottenviken. Syftet var att undersöka om det över huvudtaget är möjligt att lokalisera betongblocken på bottnen med side scan sonar. Totalt dumpades ca 4 000 objekt. I runda tal 1 000 ekon, som sannolikt utgörs av dumpade betongblock, lokaliserades i undersökningsområdet.

Dioxiner i Bottenhavet och Bottenviken – pågående utsläpp eller historiska synder? (2010-2012)
JP deltar i en omfattande studie av dioxinbelastningen längs Norrlandskusten från Gävle till Haparanda tillsammans med Länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Syftet med projektet är att utröna den relativa betydelsen av pågående och historiska utsläpp för dioxinhalterna i Bottenhavets och Bottenvikens kustvattenförekomster. Studien som omfattar undersökningar av sedimentkärnor och passiva provtagare i 8 fjärdar i Bottenhavet och Bottenviken, skall slutrapporteras på nyåret 2012

Lövstabukten - Uppsala län. Vatten och sedimentundersökningar av dioxinbelastning i Löfstabukten (2010-).
JP genomförde som underkonsult till Kemakta AB insamling av sediment, datering av sedimentkärnor, utsättning/skördning av passiva provtagare (POM) som ett led i en större undersökning av lokala tänkbara dioxinkällor längs Norrlandskusten. Projektet genomförs i samarbete med nedanstående projekt.

Stockholm - Beckholmen. Sedimentundersökningar som grund för uppskattning av utläckage av miljögifter från Beckholmen (2010)
JP genomförde på Kungliga Djurgårdsförvaltningens uppdrag en sedimentundersökning från Lilla Värtan till Riddarfjärden för att utröna vilken betydelse läckage av miljögifter från Beckholmen har för den lokala föroreningssituationen. Resultaten var mycket slående och visade att Beckholmen bidrar med minst 25-30 % av områdets metallförorening vad gäller kvicksilver, kadmium, koppar, zink och bly, och med minst 40 % av områdets sPAH16-förorening.

Stockholms skärgård. Upprättande av bottendynamisk fosformodell (2010-)
JP deltar i ett internationellt samarbetsprojekt med Finland för att utröna vilken betydelse sedimenten har som fälla/källa för fosfor. Projektet innefattar såväl årstidsstudier i en skärgårdsfjärd som storskaliga studier längs norra Östersjöns skärgårdar.

Östersjöns skärgårdar. Sedimentundersökningar för att utröna tillfriskning av bottnar (2010)
JP genomför i samarbete med IVL på uppdrag av Naturvårdsverket, Svealandskustens Vattenvårdsförbund, Motala Ströms vattenvårdsförbund och Svenskt Vatten en undersökning som syftar till att utröna om tidigare "döda bottnar" tillfrisknat under senare år. En delrapport som publicerades 2009 visar tydliga förbättringar i Stockholms innerskärgård. Slutrapport skall avlämnas under vårvintern 2010.

Bedömningsgrunder för miljögifter i sediment (2010-2011)
Sedan 1999 då bedömningsgrunderna för organiska miljögifter i sediment gavs ut i Naturvårdsverkets rapport 4914 har nya mätningar av miljögifter i svenska sediment gjorts. Dataunderlaget täcker nu in fler ämnen och en större del av de svenska kustnära sedimenten än tidigare. Dessutom finns idag för fler ämnen underlag för att ta fram effektbaserade gränsvärden. Sammantaget har detta gjort det angeläget att uppdatera bedömningsgrunderna. JP har i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning SGU och Svenska Miljöinstitutet IVL deltagit i revideringen av bedömningsgrunderna. Rapporten har under sommaren 2011 remissbehandlats och skall slutredigeras under hösten 2011.

Svealandskusten. Vattenprovtagning för Vattenmyndigheten för norra Östersjön (2009)
JP genomförde som underkonsult till SWECO AB vattenprovtagning för miljögiftsanalys på 40 stationer från Skutskär i norr till Oxelösund i söder.

Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden. Utredning av tippningsplatser för muddermassor sydost om Nynäshamn (2008)
JP Sedimentkonsult har på uppdrag av SWECO VIAK undersökt sedimentdynamik och föroreningsförhållanden på ytterligare 4 tänkbara tipplatser utanför kusten sydost om Nåttarö/Utö. Projektet genomfördes under sensommaren 2008 och rapporterades hösten 2008.

Sedimentationsförändringar i Musköområdet (2008)
På uppdrag av Skärgårdsstiftelsen har vatten- och sedimentationsförhållandena i Ådfjärden, Mälbyfjärden och syd Skramsösund undersökts. Syftet var att belysa om sedimentationsförändringar uppstått i området som en följd av ökad fartygs- och båttrafik under senare år. Inga sådana förändringar kunde konstateras.

Kvicksilvertunnor i Sundsvallsbukten (2008)
Studien, som genomfördes som underkonsult till Kemakta AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands län syftade till att utifrån vatten- och sedimentstudier utröna om de ca 23 000 tunnor som dumpats i havet har börjat läcka främst kvicksilver. Studien, som rapporterades på nyåret 2008, visade inga förhöjda Hg-halter vare sig i vatten eller sediment.

Bottenhavet - Norra Östersjön. Dioxiner, HCB och PCB i Östersjön (2008)
Studien, som syftade till att upprätta en storskalig materialbalans för Dioxiner, HCB och PCB i Östersjön, omfattade för JP:s del utsättning och intagning av passiva vattenprovtagare och sedimentprovtagning. En omfattande rapport publicerades 2008.

Undersökning av föroreningshistoriken vid Eggegrund, Gävlebukten (2007)
Studien, som genomfördes som underkonsult till Kemakta AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län, syftar till att utifrån sedimentundersökningar i Eggegrundsområdet beskriva föroreningshistoriken i Gävlebukten och rapporterades 2007.

Undersökning av föroreningssituationen i Löfstabukten (2007)
Sedimentundersökningar utfördes i oktober 2006 i Karlholmfjärden och Lötfjärden i syfte att utreda föroreningssituationen såväl som sediment-dynamiken i området. Projektet, som genomförs som underkonsult till Kemakta AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län, rapporterades våren 2007.

Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden. Utredning av tippningsplatser för muddermassor på norra Mysingen (2007)
JP Sedimentkonsult har på uppdrag av SWECO VIAK undersökt sedimentdynamik och föroreningsförhållanden på 3 tänkbara tipplatser på norra Mysingen. Projektet, som finansierades av Stockholms Hamn AB, rapporterades i januari 2007.

Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden. Utredning av tippningsplatser för muddermassor (2006)
JP Sedimentkonsult har i samarbete med SWECO VIAK undersökt sedimentföroreningssituationen i det tilltänkta hamnområdet vid Norvikudden samt sedimentdynamik och föroreningsförhållanden på 5 tänkbara tipplatser på södra Mysingen. Projektet, som finansierades av Stockholms Hamn AB, rapporterades i augusti 2006.

Vattenutbyte och syreförhållanden i Vämlingen, Värmdö kommun (2006)
På uppdrag av intresseföreningen Oscarskanalens Vänner har en undersökning av Vämlingens sediment och utbytesförhållanden gjorts. Projektet rapporterades i december 2006.

Översiktliga undersökningar/utredningar i sediment vid Östervik, Skutskär (2006)
Kemakta har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under perioden september – december 2005 utfört en undersökning av föroreningssituationen i Östervik utanför Skutskär. JP Sedimentkonsult har som underkonsult varit ansvarig för kartering, sedimentprovtagning samt utvärdering och rapportering av sedimentdynamiska förhållanden, avrapporterades i mars 2006

Sedimenttillväxt på ammunitionsdumpningsplatser i Mälaren – datering genom varvräkning och 137Cs-aktivitet (2005)
Under november 2004 gjorde vi undersökningar på åtta tidigare ammunitionsdumpningsplatser i Mälaren. Projektet, som finansierades av Försvarsmakten, avrapporterades i juni 2005.

Metallspridning på fjärden Galten, Mälaren (2003)
Spridning av metaller studerades under slutet av oktober 2003 på fjärden Galten nära Kungsör i Mälaren. Projektet, som genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i samarbete med Miljöforskargruppen ÅF IPK, avrapporterades i december 2003.

Ammunitionsdumpningsplatser i Vänern och Vättern (2003)
Under september 2003 gjorde vi undersökningar på sju tidigare ammunitionsdumpningsplatser i Vänern, Vättern samt utanför Oxelösund. Projektet, som finansieras av Försvarsmakten, avrapporterades i december 2003.

Ammunitionsdumpningsplatser i Bottniska viken (2002)
På uppdrag av Försvarsmakten genomförde vi under sommaren 2002 en kartering av sju tidigare havsdumpningsplatser för ammunition i Bottniska viken. Resultaten visar att fastläggning av ammunitionsrester kan förväntas på tre av platserna. Övriga fyra områden domineras av erosionsbottnar varifrån ammunitionsresterna kommer att spridas.

Bottenkartering av Gårdsfjärden, Iggesund (2002)
Karteringen visar att muddringar som genomförts under början av 1990-talet dramatiskt ändrat sedimentationsförhållandena i Gårdsfjärden, vilket sannolikt till ändrade förutsättningar för spridning av ämnen som släppts ut från Iggesunds bruk. Studien gjordes på uppdrag av Ångpanneföreningen.

Miljöföroreningar i sediment i Muskö- och Horsfjärdsområdet (2001-02)
Vintern 2001 och våren 2002 genomförde vi studier av föroreningar i sediment runt de sjömilitära anläggningarna runt Muskö och i Horsfjärden. Studien gjordes i samarbete med SGU, på uppdrag av Försvarsmakten. Innan denna studie gjordes hade mycket få undersökningar av organiska tennföreningar i sediment genomförts i Sverige. Slutsatsen av vår studie är att föroreningssituationen beträffande organiska tennföreningar i sediment kan vara mycket allvarlig i Stockholms skärgård och kanske t.o.m. i ett större Östersjöperspektiv.

Bottenkarteringar i Stockholms inre skärgård (1999)
Våren 1999 genomförde vi en studie av bottnarna i Stockholms innerskärgård på uppdrag av Stockholm Vatten. Resultaten var att bottnarna är utslagna på många platser, trots den omfattande reningsverksutbyggnad som skett sedan 1970-talet.

Studie av laminerade bottnar i Ångermanfjorden (1998)
Ångermanfjorden är belägen i en historiskt industrialiserad del av Västernorrlands län, alldeles där Ångermanälven möter havet. Sedan början på 1900-talet har området mottagit betydande mängder näringsämnen och organisk substans. På uppdrag av Assi Domän Nynäs samt Kramfors och Sollefteå kommuner gjorde vi sommaren 1998 en kartering av bottnarna i området. Resultaten visar en god överensstämmelse mellan utbredningen av döda bottnar och utsläppen av syrgaskrävande organiskt material under 1900-talet.

Sedimentstudie i Östergötlands skärgård (1995)
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomförde vi sommaren 1995 en kartering av bottnarna i St. Anna skärgård. Resultaten visar att situationen har förvärrats med början under 1960-talet för att sedan accelerera under 1970- och 1980-talen.