Om JP Sedimentkonsult HB

JP Sedimentkonsult är ett konsultföretag som specialiserat sig på sediment- och vattenundersökningar i kust-, skärgårds- och havsområden samt större sjöar. Vår kompetens innefattar spridning och effekter av organiska miljögifter, metaller och eutrofierande ämnen i såväl sediment som vatten. I flera av de genomförda uppdragen har vi som grund för föroreningsstudier först karterat det aktuella områdets sedimentationsförhållanden med akustiska metoder.

Verksamhetsområdet utvidgas nu till att omfatta även Dalarnas län. En filial ska etableras på Sollerön där båtresurser och våtlaboratorium ska tillskapas.

JP Sedimentkonsult HB disponerar goda provtagningsplattformar i form av fartygs- och båtresurser och har tillgång till såväl akustisk utrustning (side scan sonar, sedimentekolod) som utrustning för vatten- och sedimentprovtagning.

JP har vid olika undersökningar de senaste 20 åren haft medhjälpare som framförallt bistått vi fältarbetena. JP är skyldig alla ett stort tack för väl utförda arbeten.
De senaste åren har CG Velin, Uppsala och Ove Lindroth, Sollenkroka ställt upp med utomordentliga arbetsinsatser i alla väder och ibland på mycket annorlunda tider.

Kontakt

JP Sedimentkonsult HB
Västernäsvägen 17
139 74 Djurhamn

Solleröfilialen
JP Sedimentkonsult HB
Sundsvägen 204
792 90 Sollerön

Per Jonsson
Tel: 070-520 80 57
e-post: per@jpsedimentkonsult.se
Fax: 08-571 637 44

Organisationsnummer 969720-0815
Innehar F-skattebevis och konsultansvarsförsäkring

Hemsida: www.jpsedimentkonsult.se  

För utskrift:

Om JP Sedimentkonsult HB

Per Jonsson CV

Per Jonsson, Konsult-CV