Kompetensområden

Bakgrund

Per Jonsson tog grundexamen fil. kand med tyngdpunkt på limnologi och geologi 1974. Därefter arbetat sammanlagt tre år vid miljövårdsenheter på länsstyrelser i Kopparbergs, Örebro och Norrbottens län. Anställd 1977-2009 vid Naturvårdsverkets forsknings- och miljöanalysavdelningar.

Disputerat i sedimentologi vid Uppsala universitet 1994. Docent i recent marin sedimentologi våren 1996 och adjungerad professor i recent marin sedimentologi vid Institutionen för geovetenskaper hösten 1996. Gästprofessor i recent marin sedimentologi vid Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet sedan 2004.

Typer av uppdrag

Vi har specialistkompetens inom följande områden:

* Kartering av olika bottentyper (ackumulation, erosion och transport, oxiska/anoxiska, laminerade/bioturberade, gasrika/gasfattiga).
* Påverkan på bottensystemen av eutrofierande och syrekrävande utsläpp i såväl kommunala som industriella recipienter, liksom i större skärgårdsavsnitt och öppet hav.
* Spridning, omsättning och fastläggning av organiska miljögifter och metaller.
* Kartering av dumpningsområden för ammunition och lokalisering av enskilda dumpade objekt.
* Vattenprovtagning